Leerlingen: Individuele coaching

Juist leerlingen met een (hoog)bovengemiddelde intelligentie kunnen door allerlei redenen in het reguliere onderwijs geblokkeerd raken en zo hun motivatie voor school verliezen. Ze vormen de groep die het grootste risico loopt om onder ter presteren. Ze willen wel veranderen maar weten niet hoe.
Tijdens de sessies wordt aan de hand van diverse materialen en technieken vertrouwen gekweekt, worden valkuilen en belemmerende zelfovertuigingen bekeken en worden studievaardigheden besproken. Telkens formuleert de leerling een haalbaar voornemen om de volgende keer te evalueren.

Uitgebreidere toelichting werkwijze
De leerling die bij mij komt, zit meestal helemaal vast en baalt van het saaie huiswerk. De cijfers zijn laag, erg laag en hij weet niet hoe hij die blijvend kan verbeteren.
Het is belangrijk dat hij zelf besluit zijn werkhouding te veranderen. Ik ben daarbij de coach die met hem dingen op een rijtje zet.

Door middel van verhalen, tekeningen, teksten, foto’s leert hij wat zijn talenten zijn en waar hij naar toe wil. Ik confronteer hem indien nodig, met belemmerende misvattingen. Hierdoor krijgt hij een beter zelfbeeld en dat geeft rust en vertrouwen.

Mijn methode maakt hem duidelijk welke voordelen inspanning oplevert, hoe hij het beste zijn schoolwerk kan plannen en pro-actief kan zijn. De leerling formuleert iedere sessie een haalbaar voornemen waarop we de keer erna terug komen.

Bij grote achterstanden helpt alleen nog een degelijke bijles.Voor elke toetsweek wordt ruim op tijd een planning gemaakt.

 

Leerlingen: Workshop 'Wat is onderpresteren en wat moet ik ermee?

Onderpresterende leerlingen zitten vast in hun eigen onhandige patroon van uitstelgedrag, fixed mindset, reactief zijn, ontoereikende studiegewoontes en toegeven aan digitale verleidingen. Terwijl ze niets doen, blijven dreigende wolken boven hen hangen. De interactie tussen de leerlingen maakt hen duidelijk dat ze allemaal worstelen met hun schoolcarrière. Inzicht in hun zelf belemmerende gedrag is de eerste stap op het pad der veranderingen.

Leerlingen: Vroege eindexamenklas-afhakers: TOP6

6 leerlingen, 6 of 8 bijeenkomsten van 1 ½ uur met twee ervaren trainers, november 2017- mei 2018
De school selecteert de leerlingen met hulp van een vragenlijst die door GoedPresteren wordt aangeleverd.

Steeds meer jongeren tonen al aan het begin van de eindexamenklas te weinig inzet om het einddiploma te halen. Ze weten niet hoe ze moeten studeren, want ze zijn toch ook met minimale inspanning in de zesde klas gekomen! Bovendien hebben ze vaak geen idee welke vervolgopleiding ze willen gaan doen, en stellen door te zakken de stap naar de grote wereld uit. Om deze leerlingen te helpen, wordt een TOP6-cursus aangeboden met gerichte nadruk op zelfreflectie. Wat willen ze nu eigenlijk, zijn er geen betere oplossingen dan zakken? Onderwerpen als uitstelgedrag, fixed mindset, autonomie, motivatie en proactief handelen komen aan bod. Er is ondersteuning bij het plannen voor de toetsweken en het CSE en eventueel wordt bijles geadviseerd als de hiaten te groot zijn.

Ouders: Interactieve lezing over opvoeden in déze tijd

20-150 ouders van basis- en middelbaar onderwijs,
duur 1½uur

De wereld draait steeds sneller en de invloed van de digitale media wordt steeds groter. Deze veranderingen stellen andere eisen aan opvoeden dan in de tijd waarin de ouders zelf opgroeiden. Nieuwe inzichten in de werking van de hersenen, het puberbrein, over mindset en motivatie geven ouders handvatten om hun kind doeltreffend te begeleiden; om onderpresteren tegen te gaan. Waarom halen minder jongens dan meisjes een vwo- en havodiploma terwijl ze gemiddeld wel hoger scoren op de Cito-toets? Hoe kan onderpresteren al in de basisschool ontstaan en hoe kun je dat voorkomen?

Ouders: indien hun kind een TOP-training (= Toegepast Ontwikkelings Plan) volgt

Voor ouders van leerlingen die de TOP-training (zie nr.9) volgen
start jan/feb 2018 met tussenpoos van 6 weken, duur 2×2 uur
Ervaring heeft geleerd dat deze oudertraining de kans op een werkelijke gedragsverandering vergroot. Naast voorlichting over het concept van de TOP-training (zie nr.9) worden recente ideeën over het ontstaan van onderpresteren en de gevolgen daarvan behandeld. Aan de hand van een lijst met tips formuleren ouders voornemens om hun gedrag tegenover hun kind te veranderen. In de tweede bijeenkomst wordt een en ander geëvalueerd om de gedragsverandering van de leerlingen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

Docenten: Workshop ‘Jongens zijn geen niet-meisjes’

Aan de hand van stellingen testen we de actuele kennis over de verschillen tussen jongens en meisjes. Onderzoeksresultaten wijzen op essentiële hormonale en neurologische verschillen met grote gevolgen. Zo overschatten jongens zichzelf vaker dan meisjes en besteden daardoor minder tijd aan hun schoolwerkwerk. Ruim 85% van de onderpresteerders die ik de afgelopen 15 jaar op het Stedelijk Gymnasium Haarlem en privé heb begeleid, waren dan ook jongens. Deelnemers ondervinden een aantal jongensvriendelijke werkvormen aan den lijve, gevolgd door groepsgewijze behandeling van direct bruikbare didactische tips.

Docenten: Workshop ‘Onderpresteren’

De huidige snel veranderende wereld met onder andere zijn digitale media stelt andere eisen aan docenten en leerlingen dan de tijd waarin de docenten zelf op school zaten. Nieuwe inzichten in de werking van de hersenen, het puberbrein, over mindset en motivatie geven handvatten om leerlingen doeltreffend te begeleiden; om onderpresteren tegen te gaan. Deelnemers onderzoeken hun eigen denkraam, hun (onbewuste) ideeën over de potentie van leerlingen, en de gevolgen daarvan. Ook biedt de workshop aanknopingspunten voor de correctie van belemmerende zelfovertuigingen, die het onderpresteren al vanaf de basisschool in de hand werken.

Docenten: Interactieve lezing ‘Door discipline goed presteren in Chicago’

Ik bezocht in 2016 twee Charter Schools in de armste en gevaarlijkste achterstandsbuurten van Chicago. Men begeleidt daar leerlingen in klas 3 t/m 6 onder uitzonderlijke omstandigheden:
geen selectie aan de poort maar simpele loting voor een zero-tolerance opleiding en de garantie op toegang tot een college. Discipline en karaktervorming zijn wezenlijke pijlers van deze aanpak. In alle jaarlagen wordt gewerkt volgens de Learning through discussion-methode om de studievaardigheden te ondersteunen. Centraal in deze workshop staat de vraag welke aspecten van deze benadering voor onze scholen in Nederland interessant kunnen zijn.

Docenten vwo en havo: TTT (=Train de TOP-Trainer)

Kosten deelnemers
Een training van 5 bijeenkomsten van 3½ uur
Docenten/mentoren leren om de TOP-methodiek te gebruiken in hun eigen school. De TOP-methode is in de afgelopen 15 jaar ontwikkeld door deskundigen, inmiddels op meer dan 50 scholen gegeven en wordt beschreven in het boekje ‘Zie je me wel’ (zie hieronder). De methode geeft docenten inzicht over (hoog)begaafdheid waarmee ze binnen de school effectief onderpresterende leerlingen kunnen begeleiden.
Deelnemers krijgen tijdens de bijeenkomsten informatie over onderpresteren, motivatie en autonomie, toegespitst op (hoog)begaafdheid en doen ervaring op in TOP-gesprekstechnieken en TOP-lesmateriaal.
Gestreefd wordt naar een attitudeverandering van de docenten, waardoor het contact met de leerlingen opener, meer ontdekkend wordt zodat de kinderen door vergrote zelfreflectie meer eigen verantwoordelijkheid gaan nemen.
Het uitwisselen van ervaringen en het samen zoeken naar een aanpak binnen de eigen school is een wezenlijk onderdeel van de TTT. Een oplossingsgerichte benadering zorgt voor succesjes op korte termijn waarna gewerkt kan worden aan een gestage gedragsverandering op de lange termijn.

TTT-deelnemers krijgen een draaiboek met een beschrijving van de inhoud van 8 TOP-sessies, die ze op hun school kunnen gebruiken. Zij worden geacht om tijdens de TTT zelf de TOP-training te gaan geven. De TTT-deelnemers maken voor elke trainingsbijeenkomst een verslag en sturen dit naar de trainer voor schriftelijke feedback. Zo mogelijk wordt een deel hiervan in de volgende bijeenkomst als casus ingebracht. Intervisie maakt een belangrijk deel uit van de bijeenkomsten 2 t/m 5.
Voor aanvang van de training krijgen de deelnemers een vragenlijstje toegestuurd opdat de training optimaal aan kan sluiten bij hun voorkennis, ervaring en wensen.
Deelnemers besteden ca. 10 studie-uren aan de literatuur uit een TTT-map ( ±80 blz. ) en het boekje ‘Zie je me wel?’ 2 ISBN 9789 0334 80829
.
Deelnemers ontvangen bij afronding van de training een certificaat, wanneer zij
• minimaal 4 van de 5 bijeenkomsten hebben bijgewoond;
• een groepje onderpresterende leerlingen (een deel van) een TOP-training hebben gegeven;
• van deze training schriftelijk verslag hebben uitgebracht.

Reacties van leerlingen en ouders

Ouders van jongen, klas 5 havo
Als je als ouders moe van jezelf wordt omdat je alles al -tig keer gezegd hebt, dan is het tijd voor hulp van buitenaf.

Lydia heeft ons en ons kind goed geholpen om inzichten te krijgen waarmee de communicatie naar een ander niveau werd gebracht en waarmee resultaten werden bereikt. Dat bracht lucht in de relatie en gaf ons kind het gevoel dat het zijn eigen keuzes waren en niet die van ons. Tenslotte werd dit gelukkig bezegeld met een einddiploma!

Ouders van meisje, klas 4 gymnasium
Onze dochter was tot diep in de nacht met haar telefoon bezig en hierdoor continue moe en niet meer gemotiveerd om tijd aan school en/of aan haar huiswerk te besteden.

Het contact met onze dochter en Lydia voelde direct goed. Lydia straalt gezag uit en maakt contact door een open, positieve en begripvolle houding. Bovendien was er een klik door ‘gemeenschappelijke interesses’. Onze dochter voelde zich gewaardeerd en gerespecteerd. Ze hebben samengewerkt aan structuur en een schema gemaakt om het dagritme soepel te laten verlopen. Ook is er inzicht gegeven in hoe het brein werkt. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een trotse dochter die met een prachtig rapport is overgegaan naar 5 Gymnasium.

Ouders van 17-jarige jongen in vwo-eindexamenklas: Het wonder is geschied!
We waren het goede gesprek met onze zoon kwijtgeraakt, en wisten niets meer te verzinnen om hem op gang te helpen terwijl de resultaten aanleiding gaven voor extra inzet. Andersom nam zijn irritatie over onze pogingen tot begeleiding alleen maar toe.

Lydia’s manier van zaken verwoorden, zowel in uitleg die appelleert aan de interesse van onze zoon als in duidelijkheid die weinig ruimte bood, is uiterst effectief gebleken. Opeens was zijn bureau wél opgeruimd en werd er wél planmatig gestudeerd. Lydia heeft hem weten te overtuigen van de meerwaarde daarvan, op een manier die vast ook een langere-termijn effect zal hebben.
Ook de gesprekken die wij als ouders met Lydia hebben gevoerd, hebben we als zeer prettig ervaren. Extra inzicht in wat er gaande is, weten waarom je zelf even inhoudelijk niet mee moet doen maar ook wat je juist wél kan doen als ouders, is in dit traject erg prettig.

In januari beschouwden we het als een klein wonder als onze zoon in 1 keer zou slagen, en voorwaar: dat wonder is geschied!

Ouders van een 16 jarige jongen in 4 HAVO
Onze zoon stond op zitten blijven en was totaal niet gemotiveerd. Hij voelde meteen een goed contact met Lydia en ging redelijk aan de slag met alle tips (voor zijn doen een grote stap!). Hij voelde zich begrepen door Lydia en hij is over naar het eindexamenjaar.

Jonge vrouw, die twee jaar na behalen van havodiploma met succes opging voor het vwo-staatsexamen
Lydia zorgt niet alleen voor de remedie voor problemen als o.a. uitstelgedrag, maar zorgde ook dat ik begreep waar het probleem uit voortkwam. Ze gaf me inzicht in de mechanismen die ervoor zorgen dat ik dingen niet goed deed of faalde. Daarna leerde ze me nieuwe mechanismen waarmee ik wel succesvol kan zijn. Ik begrijp beter hoe het werkt in mijn hoofd dankzij Lydia die ik erg ben gaan waarderen. Ze is liefdevol, geduldig, bezorgd en ze geeft me het gevoel dat we gelijkwaardig zijn.

Ouders van erg slim derde klasmeisje zonder studievaardigheden
Wij zijn enorm blij met de hulp van Lydia!
Ondanks meerdere versnellingen en zeer veel aangeboden verrijking, verbreding en verdieping op de basisschool, heeft onze dochter nooit echt geleerd hoe zij moest studeren. In de eerste twee klassen van het gymnasium was dat nog niet echt een probleem en haalde ze, ook zonder hard te leren, nog goede cijfers. In de derde klas kwam het omslagpunt en vielen er meer onvoldoendes. Dit frustreerde onze dochter, omdat ze wel graag vooruit wilde, maar simpelweg de studievaardigheden miste. Lydia heeft onze dochter geweldig geholpen. Vanaf het eerste moment was er een hele prettige klik. Alhoewel de sessies af en toe best confronterend geweest zullen zijn, ging onze dochter er elke keer met veel plezier naartoe. Na iedere sessie zagen we haar motivatie en positieve energie toenemen. Dit had uiteindelijk ook een zeer positieve invloed op haar cijfers. Ze heeft al haar doelen voor dat schooljaar behaald en is met een prachtig rapport overgegaan naar de bovenbouw!

ouders van zesdeklasser die in oktober op zakken stond
Onze zoon kwam na allerlei eerdere pogingen hem te ondersteunen in zijn schoolwerk en planning tenslotte bij Lydia. Wij, zijn ouders, waren inmiddels ten einde raad; hij leek aan het begin van de zesde klas gymnasium zo goed als gezakt. De sfeer was thuis verre van gezellig. Onze zoon was doodongelukkig en was niet in staat zichzelf te mobiliseren om aan de slag te gaan.
Volgens Lydia voldeed ons kind in alle opzichten aan het typische beeld van een slim maar onderpresterend kind. De aanpak en benadering van Lydia heeft onze zoon ‘gered’. Op een paar cruciale momenten wist zij het verschil te maken; daar waar het ons niet meer lukte wist zij tot hem door te dringen.
Wij zijn Lydia ontzettend dankbaar voor haar adequate hulp en bijstand zowel voor onze zoon als voor ons als ouders.
Het eindexamen is gehaald, de opluchting is groot. Nu met een gerust hart verder de toekomst in met veel meer begrip en rust.

Beslist geen bijles maar veeleer mental coaching, moeder van 3-vwo-er.
Lydia heeft  met precisie de vinger op de zere plek weten te leggen bij onze lieve maar wat school betreft, te gemakkelijke 16 jarige zoon. Zoals hij het zelf verwoordde: “Doordat wij 1 op 1 zaten werd er wel echt een beroep op mij gedaan; ik moest mijn planning en cijfers verantwoorden “. Met audiovisuele middelen heeft Lydia hem ervan doordrongen dat goede cijfers niet uit de lucht komen vallen, hoe intelligent je ook bent. Dat hard werken met als resultaat een mooi cijfer ook echt de moeite waard is. Hij is bevorderd en gaat op naar een nieuw lesjaar. Op zijn eigen verzoek : ” Graag aan het begin van het schooljaar nog een “opfris uurtje” bij Lydia”. Wij hebben zeer goede hoop.

Jongen, gedoubleerd in 3 gymnasium en met kerst lagere cijfers dan het jaar daarvoor.
Lydia had een prima relatie met onze zoon Hij ervoer haar wel als streng, maar dat was in zijn geval nuttig want hij ging nu eindelijk serieus aan de slag. Niet het maken van het huiswerk werd aangepakt maar de houding van onze zoon hiertegenover. De begeleiding maakte duidelijk wat zijn zwakke en sterke punten waren, waardoor hij zichzelf beter leerde kennen. Zijn cijfers zijn sinds jaren weer stabiel en voldoende tot goed. Zijn werkhouding was in de tentamenweek van februari al heel serieus, maar sinds de voorbereiding op het examen zien we hem regelmatig studeren. Hij is ook gemotiveerd om goede cijfers te halen, liever geen 6. Hij heeft zich ook vol enthousiasme aangemeld bij een vervolgopleiding. We zijn heel blij dat onze zoon nu gemotiveerd aan de slag is en zien de toekomst positief tegemoet. Wat een verandering ten opzichte van vorig jaar!
Verder: hij zat er niet maanden aan vast en kon zelf aangeven wanneer hij wilde stoppen. Dit was na een keer of 6 bereikt. Hierdoor is deze vorm van begeleiding goedkoper dan huiswerkbegeleiding.

Jongen na twee keer doubleren in 5 atheneum terug naar 5 Havo en prachtig geslaagd: 6 sessies
Leerling:  Lydia had meteen door wat mijn probleem was en stelde de juiste vragen. Door het eerlijk beantwoorden van die vragen, begreep ik mijn probleem. Lydia liet mij naar mijn toekomst/dromen/doelen kijken, zodat ik inzag dat ik gewoon moet werken om dingen te bereiken. Door deze aanpak merkte ik al snel resultaten.
Ouders van deze leerling:
Lydia was in staat om in een heel korte tijd het vertrouwen van onze zoon te winnen. Daardoor stelde hij zich open en kon hij zijn geweten en gevoelens aan haar kwijt. Zij spreekt de taal van de leerling en begrijpt zijn doen en handelen zonder die te veroordelen. Hierdoor kan zij ook krachtig en efficiënt de leerling coachen met goed resultaat. Lydia is heel duidelijk en dat kan hard overkomen maar de leerling accepteert dat. Lydia is een goede coach die duidelijk is en de leerling daadwerkelijk helpt.

Jongen, in 5 ath veel onvoldoendes, na 6 sessies zelfstandig verder, het jaar erna geslaagd
De begeleiding is zeer persoonlijk en rustiger dan op school. Ook gaat het verder dan wat een mentor doet. Ik vond het prettig dat Lydia ook steeds contact had met mijn ouders. Huiswerkhulp hielp voor mij niet; ik wilde steeds weg en ik zat daar de boel flink te verzieken. Nu besloot ik dat het er van moest komen. Toen ik na 6 sessies het gevoel had dat ik op eigen benen kon staan, stopte de begeleiding. Ik ging met slechts 1 onvoldoende over naar de zesde.
Ouders van deze jongen: Wij zijn heel blij met deze begeleiding. Onze zoon is veranderd, hij is een stuk socialer thuis. Het blijft een beetje zoeken voor ons, maar als ouders hebben wij nu een modus gevonden die werkt. We bemoeien ons in ieder geval zo min mogelijk met schoolzaken, zonder hem het gevoel te geven dat hij er helemaal alleen voor staan

Meisje met enorme achterstand dreigt te zakken voor atheneum
Voordat ik door Lydia werd gecoacht had ik weinig tot geen motivatie en een heleboel smoesjes. School was een enorm gevecht; ik weigerde te leren, en zodra het moest kon ik het niet. Door de enorme achterstand die ik had opgelopen, leek het een onmogelijke opgave om mijn examen nog te halen. Echter bleek na een paar sessies al dat mijn smoesjes nergens op sloegen, en kon ik me daar voor mijn ouders of voor mezelf niet meer achter verstoppen. Lydia is niet alleen de reden dat ik ben geslaagd, maar ze heeft me ook met heel veel andere aspecten van mijn leven geholpen.

Jongen die na een keer blijven zitten en een keer zakken met individuele begeleiding zijn atheneum-eindexamen zonder onvoldoendes haalde:
Een paar weken voor mijn eindexamen heb ik ongeveer 5 sessies met Lydia Sevenster gehad. Na elke sessie voelde ik mijn zelfvertrouwen groter worden. Zij praatte heel rustig met mij en ik kon met alles bij haar terecht. Dat heeft mij echt geholpen. Met resultaat; ik ben geslaagd voor mijn eindexamen!

Meisje, na verschillende vwo-scholen en twee keer blijven zitten is onzeker over haar kansen voor het eindexamen atheneum
Een paar weken voor mijn eindexamen heb ik ongeveer 5 sessies met Lydia Sevenster gehad. Na elke sessie voelde ik mijn zelfvertrouwen groter worden. Zij praatte heel rustig met mij en ik kon met alles bij haar terecht. Dat heeft mij echt geholpen. Met resultaat; ik ben geslaagd voor mijn eindexamen!

Slimme speelse jongen 3ath, dreigt te blijven zitten en naar 3 havo te moeten; adviesgesprek
Het adviesgesprek was een schot in de roos. Mijn zoon voelde zich direct begrepen en herkend, waardoor we zeer snel tot de kern konden komen. Lydia stelde samen met ons in dit eerste gesprek een concreet en overzichtelijk plan van aanpak op. Door haar grote kennis en ervaring op dit gebied, kon zij ons hierin goed de weg wijzen, ook in de praktische zaken. Mijn zoon liep opgelucht de deur uit en we konden meteen constructief aan de slag. Wij, als ouders, hadden het gevoel eindelijk iemand gesproken te hebben die overzicht heeft over de verschillende factoren die op elkaar inwerken bij onderpresterende jongens zoals onze zoon.

Meisje, na verschillende vwo-scholen en twee keer blijven zitten, haalt atheneumdiploma
Ik voel me een ander mens en neem makkelijker beslissingen. Ik kon het me niet voorstellen dat deze begeleiding zo snel zou helpen.  Ik werd wel regelmatig geconfronteerd met wat ik eigenlijk moest doen maar het liefst wilde vergeten. De begeleiding zit in tussen die van een schoolmentor en van een psycholoog.